Imam al-Ghazâli om renandets inre dimensioner

ur Ihyâ’ ‘ulûm al-dîn

Profeten ﷺ sa: ”Religionen är grundad på renlighet.”

Och han ﷺ sa: ”Nyckeln till bönen är renandet.”

Och Allah, den upphöjde, sa: ”I den [moskén] samlas män som älskar att rena sig, och Allah älskar dem som ständigt renar sig.” [9:108]

Och profeten ﷺ sa: ”Renandet utgör hälften av tron.”

Och Allah, den upphöjde, sa: ”Allah vill inte lägga på er tunga bördor, men Han vill rena er.” [5:6]

Låt de med insikt förstå utifrån dessa uppenbarheter att det viktigaste utav ting är renandet av det inre, då det är långsökt att tro att hans ﷺ ord: ”Renandet utgör hälften av tro” syftar på att bygga upp sitt yttre med renande genom att låta vatten rinna på och av medan man låter det inre förstöras och förbli fyllt med orenligheter och smuts. Nej långsökt. Långsökt är det!

Renandet består av fyra stadier:

Den första: Renandet av det yttre från rituella orenligheter och materiella orenligheter och smuts.

Den andra: Renandet av kroppens delar från illgärningar och synder.

Den tredje: Renandet av hjärtat från klandervärda karaktärsdrag och avskydda osedligheter.

Den fjärde: Renandet av det inre [sirr] från annat än Allah den upphöjde, och detta är profeternas och de sanningsenligas renande.

Renandet i varje stadie utgör hälften av handlingarna i det stadiet. Detta då det yttersta målet av det inres handlingar är att uppenbara Allahs majestät och storhet. Därtill uppstår inte den sanna kännedomen om Allah i det inre så länge inte annat än Allah den upphöjde lämnar det. Därför sa Allah: ”Säg ”Allah” och lämna dem sedan.” Detta då de båda inte kan samlas i hjärtat och Allah har inte skapat två hjärtan i en mans inre.

Vad gäller hjärtats handling, så är det yttersta målet att bygga upp det med dygdiga karaktärsdrag och uppenbarade trosuppfattningar. Dessa kommer dock inte besittas så länge man inte har renats från dess motsatser utav felaktiga trosuppfattningar och klandervärda osedligheter. Dess renande utgör därmed det ena av två hälfter och det är den första hälften som utgör ett villkor för den andra hälften.