Är Ash’arîterna imamer av vägledning eller förvirring?

Den stora malikitiska rättsimamen Ibn Rushd al-Jadd [f. 450 e.H] frågades om Ash’ariterna och deras imamer likt al-Ash’ari, al-Bâqillâni, Ibn Fûrak, al-Juwayni och liknande imamer som uttalat sig i skolastisk muslimsk teologi [’ilm al-kalâm]; var dessa imamer av vägledning eller förvirring?

Imamen svarade:

”Jag har bläddrat igenom din fråga, må Allah beskydda mig och dig, och jag tog del av de du nämnde utav de lärda och dessa är imamer av godhet och vägledning och utav de som det är obligatoriskt att ta som föredöme. Detta då upptog sig med att stödja den gudomliga ordningen [sharî’ah], tillintetgjorde tvivelaktigheterna från villfarelsens och falskhetens folk, tydliggjorde det problematiska och klargjorde det som är obligatoriska att åta sig utav trosuppfattningar.

De är därför genom deras kunskap om de religiösa grunderna de i verkligheten lärda, genom deras kunskap om Allah och det som nödvändigt och möjligen tillskrivs Honom och det som negeras från Honom. Detta då [religionens] förgreningar inte kan kännas till förutom efter kunskapen om grunderna.

Det är därför obligatorisk att erkänna deras dygder och bekänna deras företrädandeskap då de är de som Allahs sändebud ﷺ syftade på då han sa: ”Denna kunskap bärs upp av de pålitliga i varje efterkommande [generation], som avfärdar från den extremisternas förvanskningar, de falskas anspråk och de okunnigas tolkningar.”

Därför tror inte någon att de är vilseledda eller okunniga förutom den som är dåraktig och okunnig eller den som är en innovatör som har avvikit och trätt bort från sanningen. Ingen smädar dem eller tillskriver dem annat än det som de åtar sig förutom att vara en syndare och Allah har sagt: ”och de som skadar de troende männen och kvinnorna genom annat än de förtjänat har sannerligen tagit på sig grovt förtal och en uppenbar synd.””

Vem var al-Qâdhi Ibn Rushd al-Jadd?

Hans namn var Abu al-Walîd Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd al-Qurtubi och känd som Ibn Rushd al-Jadd. Han var en andalusisk rättslärd inom den malikîtiska skolan. Imam al-Dhahabi titulerar honom med ”imamen, den stora lärda [’allâmah], malikîternas shaykh och samfundets domare i Qurtubah.”

Utav hans elever var den kända imamen al-Qâdhi ’Iyâdh. Det är även viktigt att nämna att den kända filosofen Ibn Rushd al-Hafîd (Averroes) är barnbarn till denna imam och bör därför inte blandas ihop.

Må Allah vara belåten med honom och omfamna honom med Sin barmhärtighet.


[1] Fatâwa 2:802