Ska Allahs egenskaper förstås fysiskt enligt imam al-Tabari?

Jag har samlat ihop ett antal uttalanden från Imam al-Tabari som ytterligare stärker hans tydliga och uttryckta förståelse av egenskaper som istiwâ’, höghet och upphöjdhet [se mer här]. Jag har även inkluderat uttalanden från andra tidiga erkända sunnitiska imamer och auktoriteter för att påvisa att imam al-Tabaris förståelse inte är unik på något sätt.

Kan Allah besitta egenskaper likt de skapades?

Imam al-Tabari säger:

”Likaså är Talet en av egenskaperna som inte kan existera förutom genom den som besitter den. Baserat på detta är det korrekta att det inte är tillåtet att en egenskap som tillhör det skapade att innehas av Skaparen. Detta för att ifall det tillåts att en egenskap som tillhör något skapat innehas av Skaparen, då är det [även] tillåtet att varje egenskap som tillhör något skapat att vara en egenskap som innehas Skaparen. På så sätt om det skapade besitter egenskaper som färger, smaker, dofter, lukt, rörelse och stillastående så kan färger och de andra egenskaper vi har nämnt innehas av Skaparen utan det skapade. I konsensusen av alla som erkänner Allahs enhet bland Qiblans folk och andra om ogiltigheten av denna åsikt finns det som klargör ogiltigheten av att Talet som innehas som egenskap av maktens Herre är tal som tillhör någon annan.” [1]

Han är också tydlig med att varken Allahs tal eller något annat har skapats eller uppstått i Hans väsen:

”Om någon påstår att det [Talet] är skapat i Hans väsen så nödvändiggör detta att Hans väsen är en plats för det skapade och detta utgör otro [kufr] enligt alla.”[2]

Som avslutande sammanfattning av samma kapitel säger imam al-Tabari:

”Det korrekta som fastställts är att Allahs tal är en av Hans egenskaper, som varken är skapande eller skapad, och att det skapades egenskaper är negerade från Honom.”[3]

Har Allah en fysisk kropp enligt imam al-Tabari?

Likaså avvisar imam al-Tabari tydligt att Allah skulle inneha eller ens vara lik en fysisk entitet dvs. en kropp [jism] eller vara uppbyggd av delar eller liknande.

Efter en längre genomgång av ett rationellt bevis på Allahs existens där han utgår från kroppar [ajsâm] och hur de antingen kan vara ihopsatta och uppbyggda av delar eller åtskilda och således nödvändigtvis medför någon som har utfört detta hopsättande eller uppdelande dvs. Skaparen så beskriver han att denna skapare måste vara olik kroppen [jism]:

”Och det är genom detta känt att Den som sätter ihop det ihopsatta och delar upp det uppdelade [dvs. kroppar] är Den som inte liknar dem och inte får vara ihopsatt eller uppdelad och Han är den unika den dominanta, den som samlar mellan olikheter och som inget liknar och som har makt över allt.”[4]

Detta bekräftas av shaykh al-Islâm Abu bakr al-Isma’îli [f. 277] [5] som sa då han talade om skådandet av Allah i paradiset:

”och detta [visionen] sker utan att tro på att Allah har en fysisk kropp [tajsim] och utan att begränsa Honom, snarare ser de honom med sina ögon som Han själv vill utan ”hur” [kayf].[6]

Kan Allah tillskrivas förflyttande och rörelse?

I tolkningen av vers 2:55 säger han då han argumenterar för att betydelsen av istiwâ är höghet:

”…på liknande sätt kan man säga: Höjd över den [Tronen], en höghet som består av ägande och härskande, inte en höghet av förflyttande och rörelse.”

I introduktionen till sitt verk Tarîkh al-rusul wa al-mulûk avfärdar han att Allah tillskrivs förflyttande:

”Han är Den som upprätthåller alla ting utan förflyttande [intiqal].”

I tolkningen av vers 59:2 ”då kom Allah till dem [fa atâhum Allah] från ett håll de inte hade räknat med” tolkar han om Allahs kommande till kommandet av Allahs befallning:

” då kom Allahs befallning till dem [fa atâhum amrullah]”.

Omfamnas Allah av rummet dvs. den fysiska platsen?

Det framstår tydligt i imam al-Tabaris verk att Allah inte kan förkroppsligas eller anses rymma inom de olika riktningarna, som i vår tid beskrivs som de tre dimensionerna.

I introduktionen till sitt verk Tarîkh al-rusul wa al-mulûk säger han:

”Förstånd kan inte omfatta honom och riktningarna [al-aqtâr] omfamnar inte Honom.

Detta uttryck liknar väldigt mycket det som den stora imamen at-Tahâwi [f. 239 e.H] säger i sin kända text om den sunnitiska trosuppfattningen:

”Allah står över att ha begränsningarinskränkningar, delar, lemmar eller hjälpmedel. Han omfamnas inte heller av de sex riktningarna [aljihât] som omfamnar alla skapade ting.”

Anser imam al-Tabari att Allah har kroppsdelar?

Imam al-Tabari är inte den första att bekräfta dessa begrepp som tillskrivits Allah som egenskaper. Det är dock väldigt viktigt att förstå att han inte såg dessa som kroppsdelar utan just som egenskaper. Han säger:

Han har ”två händer” [yadân], och en ”höger” [yamîn] och ”fingrar” [asâbi’] och dessa är inte en kroppsdel [jâriha] utan två vidöppna händer av givande [bi al-ni’am] till skapelsen, inte tillbakadragna av godhet [bi al-khayr].

Imam al-Tabari är självklart inte ensam att friskriva Allah kroppsdelar eller liknande skapade egenskaper.

Shaykh al-Islâm Abu Bakr al-Isma’îli [f. 277] sa:

Och man får inte tro att Han [Allah] besitter lemmar och kroppsdelar, och inte heller höjd, bredd, tjockhet eller tunnhet och annat liknande detta som besittes av skapelsen. Detta är för att inget är likt Honom, välsignat är vår Herres anlete, Innehavaren av majestät och ära.”[7]

Imam al-Tahâwi [f. 239 e.H] sa: ”Allah står över att ha begränsningar, inskränkningar, delar, lemmar eller hjälpmedel. Han omfamnas inte heller av de sex riktningarna [jihât] som omfamnar alla skapade ting.”

Sammanfattning

Vad vi tydligt kan se både genom imam al-Tabaris tolkning av istiwâ’, höghet och upphöjdhet samt andra aspekter av hans trosuppfattning är att han tydligt avfärdar idén om att Allah har fysiska egenskaper, kroppsdelar och dylikt. Likaså ser vi andra stora sunnitiska imamer klargöra för samma trosuppfattning i dessa frågor. De bekräftar Allahs egenskaper samtidigt som de avfärdar att dessa på något sätt liknar skapelsens egenskaper. Allt i enlighet med Allahs ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

”Inget är likt honom och Han är den hörande, den seende” [42:11]

och endast Allah är all-vetande!

[1] al-Tabsîr, s. 201-202

[2] al-Tabsîr, s. 202

[3] al-Tabsîr, s. 203

[4] Tarîkh al-rusul wa al-mulûk, v.1 s.28

[5] Imam al-Dhahabi kallar honom för “Imamen, memorisatören av hadîth [al-hâfith], den rättslärde [al-faqîh] och shaykh al-Islâm.” Alla dessa titlar indikerar kunskapen hos denna imam.

[6] I’tiqâd Ahl al-hadîth, s. 8

[7] I’tiqâd Ahl al-hadîth, s. 3