Artikeln är uppdaterad med en rättelse samt fler citat, referenser och förtydliganden. [2017-03-15]

En av de heta diskussionerna bland muslimer genom tiderna har varit hur vi ska förstå Allahs egenskaper. Idag är diskussionen som hetast mellan traditionella sunni-muslimer och nutida salafister. Men vid en mer noggrann analys kan vi se att denna meningsskiljaktighet även finns inom den nutida salafismen. Ett exempel på detta är tolkningen av en autentisk hadîth qudsi vari Allah tillskrivs ett ”springande” [harwalah] då Allah säger: ”Om han kommer till Mig gåendes kommer Jag till honom springandes.”.

De som erkänner “springandet” [harwalah] som en egenskap

Den salafistiska Sâlih Âl al-Shaykh  [1] sa i ett svar på en fråga om denna hadîth i sin kommentar på al-Wâsitiyyah: ”Självklart, Ahl al-Sunnahs [åsikt] gällande springandet [harwalah], grundföutsättningen är att det befästs till Allahs, majestätisk och upphöjd, så den är en utav resten av egenskaperna.”.  Därefter tar han upp Ibn Taymiyyas åsikt om att det inte är en egenskap och diskuterar hans argumentation i frågan.

Andra salafistiska lärda som tillskriver Allah egenskapen ”springande” [harwalah] är Ibn Baz och Ibn ’Uthaymîn.

Att han dock trots det betecknar det som en egenskap är mindre bekymmersamt men underligt då detta inte återberättas autentiskt från någon utav al-Salaf. [2]

De som förnekar att “springandet” [harwalah] är en egenskap

Shaykh Sâlih al-Fawzân är närmre klassisk sunnism i sin åsikt där han tydligt nekar att det är en av Allahs egenskaper. Han säger om denna hadîth:  ”Innebörden är att den som skyndar till Min belåtenhet och lydnad så påskyndar Jag förlåtelsen av deras synder och uppfyllandet av deras behov och innebörden är inte det kända springandet hos oss, att Allah springer … Det avsedda med springande här är inte det uppenbara”. Han fortsätter därefter och kritiserar de som tillskriver Allah egenskaper baserat på texters uppenbara bokstavliga innebörd [dhawâhir] och tvetydliga texter [mutashâbihât], sägeandes: “I detta finns en avvisning av en del som förhastar i att tillskriva Allah springande [harwalah]. [3]

Även den salafistiska Ibn Jibrîn avfärdar att ”springande” [harwala] skulle vara en av Allahs egenskaper i sin kommentar på al-’Aqîdah al-Tahâwiyya: ”Hans springande dvs. hans påskyndande är något som berör handlingar genom att belöna rikligt. Det kan därför inte sägas att ”springande” [harwalah] är en av Allahs egenskaper i denna hadîth.” [4]

Ytterligare exempel på meningsskiljaktighet

Andra exempel där menningsskiljaktighet råder bland salafistiska lärda gällande sådant som tillskrivs Allahs i koranverser och autentiska hadither:

al-Malal – dvs att bli uttråkad – Sâlih âl al-Shaykh förnekar [5] medan Muhammad ibn Ibrahîm Âl al-Shaykh erkänner [6].

al-Dhill – Skugga – Ibn Bâz bekräftar det som en egenskap [7] medan Ibn ‘Uthaymîn förnekar detta [8].

Det finns självklart fler exempel men dessa tre bör vara tillräckligt för att påvisa meningsskiljaktigheten i Sifât inom salafismen.

Viktig lärdom

Ett misstag som en del gör är att så fort de ser någon nämna expempelvis “harwalah” eller återberätta en hadîth som tar upp harwalah eller något annat som tillskrivs Allah, så tar de slutsatsen om att denna person automatiskt erkänner detta som en egenskap. Det vi lär oss från exmplena ovan är att så inte är fallet. Vi har ovan tydligt sett att man återberättar och bekräftar texterna om “harwalah” och annat utan att dra slutsatsen om att det är en av Allahs egenskaper. Bara för att man citerar exempelvis al-Harbi som återberättar hadithen om harwalah och förklarar begreppets språkliga innebörd så finns det inget som utryckligen säger att han ansåg att det var en av Allahs egenskaper.

En viktig princip vi kan härleda från detta är att: Inte allt som tillskrivs Allah är en egenskap! [9]

Sammanfattning

Det vi ser är att där råder meningsskiljaktighet kring begreppet ”harwalah”, som tillskrivs Allah i en autentisk hadîth, avseende huruvida vi ska definiera det till att vara en egenskap [sifah] eller inte. Utifrån klassisk sunnitisk teologi är det tydligt att inte allt som tillskrivs Allah anses vara en egenskap. I just detta fall finns det ingen från al-Salaf som explicit beskriver ”springande” [harwalah] som en av Allahs egenskaper. 

Vad som kanske är intressant är det explicita avfärdandet av den ”uppenbara” [dhâhir] innebörden av ”springande” och istället tolkningen av ordet [ta’wîl] till att betyda påskyndad belöning eller liknande. Jag skulle påstå att den argumentation och metod som syns här är väldigt lik den som finns bland traditionella sunnitiska lärda inom exempelvis Ash’ari-skolan.

Det mest intressanta och positiva är att denna meningsskiljaktighet inte har lett till att någon kallas för innovatör eller påstås förneka Allahs egenskaper eller brista i sin Tawhîd.

Och Allah vet bäst.

[1] Rättelse: jag nämnde i tidigare version av artikeln att Sâlih Âl al-Shaykh bekräftar [al-harwala], vilket i sig är korrekt. Dock var citatet jag gav en fråga som ställdes honom och inte hans svar. Jag har nu rättat artikeln och den relevanta sakfrågan kvarstår, det finns bland dagens salafistiska lärda meningsskiljaktighet i frågor om sifât. Där en del av dem bekräftar sifât som harwalah och en del förnekar och gör istället ta’wîl.

[2] En del invänder och säger att det visst återberättas från en del av al-Salaf al-Sâlih så som al-Dârimi [d. 280 e.H] och andra från hans tid eller senare. Svaret är att när man i strikt mening talar om al-Salaf al-Salîh, enligt hadîthen om de tre generationerna, så menas följeslagarna, tâbi’în och atbâ’ at-tâbi’în och man brukar säga att majoriteten av dessa tre generationer dog ut ca 130 e.H. Detta är åsikten av lärda som ibn Battâl [d. 465 e.H], imam al-Nawawi, al-‘Asqalâni och Ibn Taymiyyah. Därmed är lärda som ‘Uthmân ibn Sa’îd al-Dârimi inte utav dessa.

[3] Från hans kommentar på al-Barbahâris Sharh al-Sunnah – https://www.youtube.com/watch?v=a1KFA8U6d4g

[4] http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=149331

[5] http://www.islamport.com/w/aqd/Web/1809/44.htm

[6] Fatawa wa rasâ’il 1:209

[7] http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4226

[8] https://www.youtube.com/watch?v=XqkCT9P5wHA

[9] Vi kommer insha’Allah att tydliggöra detta ytterligare i kommande artiklar.