Imam al-Shawkâni i Irshâd al-Fuhûl [1] under avsnittet ”Om det vari tolkning inträder” förklarar att de lärda hade skilda åsikter kring tolkningen av sådant som berör Grunderna, Trossatserna och Skaparens egenskaper enligt tre tillvägagångssätt:

”Den första: Att tolkning [ta’wîl] har inget utrymme vad gäller dessa frågor, utan de ska behandlas enligt deras ”uppenbara” [dhâhir] innebörd [2] och inget utav det ska tolkas. Detta är åsikten tillhörande de som liknar Allah vid sin skapelse [al-mushabbiha].

Den andra: är att dessa har en tolkning [ta’wîl] men vi avstår från att uttala oss om det samtidigt som vi friskriver vår tro från att likna Allah vid skapelsen [tashbîh] eller att förneka egenskaperna [ta’tîl] då Allah säger: ”Och ingen känner till dess tolkning förutom Allah”. Ibn Burhân sa: ”Detta är Salafs åsikt”.

Jag säger (al-Shawkani): Detta är det tydliga tillvägagångssättet och metoden [manhaj] som ackompanjeras av frid från att falla i tolkningarnas fällor vad gäller sådant vars tolkning endast Allah känner till. De rättrogna föregångarna [al-Salaf al-Sâlih] är tillräckliga som förebild för de som söker det och som föredöme för de som söker det. Detta är enligt premissen att det inte finns något dömande bevis som förbjuder tolkning, hur är det då inte när det finns i Skriften och Sunnah.

Det tredje tillvägagångssättet: Att dessa tolkas.

Ibn Burhân sa: ”Det första av dessa tre är ogiltigt och de två andra återberättas från följeslagarna. Detta tredje förhållningssättet återberättas från ’Ali, Ibn ’Abbas, Ibn Mas’ûd och Umm Salamah – Må Allah vara nöjd med dem alla.”.”

Slutsats:

Det viktiga i denna passage är inte endast vad imam al-Shawkâni i sig anser vara det korrekta. Det viktigaste är hans beskrivning och förståelse av vad som faktiskt är Salafs åsikt/åskter och manhaj. Varför detta är viktigt är för att olika muslimer i vår tid gör anspråk på att följa Salafs åsikter och tillskriver dem ibland åsikter som är väldigt tveksamma. Vad som dessutom är viktigt att veta är att denna beskrivning av Salafs manhaj [metod] stämmer överens med beskrivningen av stora imamer som al-Nawawi, al-Bayhaqi, Ibn Hajar al-‘Asqalâni, al-Suyûti och tusentals andra.

Och Allah vet bäst.

[1] Irshâd al-fuhûl är imam al-Shawkânis verk i Usûl al-fiqh, rättslärometod.

[2] Begreppet dhâhir är en term in Usûl al-fiqh som indikerar ordens uppenbara innebörd i bokstavlig bemärkelse bortsett från ytterligare bevis eller kontext. När man ser till ytterligare bevis eller kontexten så kan den uppenbara innebörden ändras till en annan och då kallas dhâhir bi al-dalîl, uppenbar genom bevis, eller mu’awwal, tolkad.